กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
     

 
นบ.0023.3/ว79 ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
นบ.0023.3/ว253 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
นบ.0023.3/ว255 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
นบ.0023.3/ว250 การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 16 ม.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว251 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร  [ 15 ม.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว61 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง C.A.T.C.  [ 15 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1007