กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.ไทรน้อย โทร : 02-923-9883  
  Email : tumbonsainoi111@gmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 39 
 
การนำแผนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
ผ.07 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
รายละเอียดโครงการ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 5 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
นบ0023.5/ว750 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว751 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.2/ว747 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.4/ว753 การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมุลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมุลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว182 ขอเชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/748 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระตับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว712 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว718 การดำเนินโครงการ มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐาน [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว171 โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5ส [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.2/ว177 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบสรุปรายชื่อข้าราชการครู ฯ ที่นำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ รอบเดือนตุลาคม 2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว660 ขอความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว659 หารืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว164 ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว706 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.4/ว704 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.4/ว711 การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.5/ว161 นำส่งเงินภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.3/ว167 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 11 ก.พ. 2562 ]     
นบ0023.1/ว168 การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 8 ก.พ. 2562 ]   
นบ0023.1/ว689 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3349-3419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว552  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/3273-3348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) กพส. มท 0810.6/ว526  [ 8 ก.พ. 2562 ]
 
 
   
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 64 
 
 

-สินค้า OTOP-

วัดไทรน้อย
 
 
 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า ๖ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)จำนวน ๑๕ รายการ โดย [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกร่าง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกว [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 หมู่ที่ 5 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกดั้ม ทะเบียน ๘๑-๙๔๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม จำนว [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๓๔o นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกร่าง แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำหาย [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บางคูรัด โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางกร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 12 
 
 
เด็กแว๊น วัยรุ่นมั่วสุม ม.พฤกษา 10 (8 ก.พ. 2562)    อ่าน 110  ตอบ 3  
ร้องเรียนเรื่องการเก็บขยะ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0  
แก้ไขหลอดไฟที่สนามฟุตซอลของ อบต. (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรน้อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล