กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
 
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ อบต.ไทรน้อย โทร : 02-923-9883  
  Email : tumbonsainoi111@gmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 27 
 
การนำแผนท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
ผ.07 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
รายละเอียดโครงการ [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
-แผนอัตรากำลัง- [ 5 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
นบ.0023.3/ว79 ตรวจสอบและรายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2562 ]     
นบ.0023.3/ว253 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม [ 16 ม.ค. 2562 ]     
นบ.0023.3/ว255 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน [ 16 ม.ค. 2562 ]     
นบ.0023.3/ว250 การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [ 16 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว251 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคร [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว61 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง C.A.T.C. [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว60 การจัดงานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2562  [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว252 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรื [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว254 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม กลับต้นสังกัด [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว71 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้ [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว73 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุ [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว67 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแบบสำรวจวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว62 ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว74 ประกาศประชาสัมพันธ์สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2 ฉบับ [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว57 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับหนังสือสั่งการและระเบียบการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว198 การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว6428 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยว [ 15 ม.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว63 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน [ 15 ม.ค. 2562 ]     
มท 0023.3/ว199 การประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่3 ในประเด็น [ 11 ม.ค. 2562 ]   
นบ 0023.3/ว45 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 11 ม.ค. 2562 ]   
 
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว46 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมารที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว169  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.4/ว1  [ 14 ม.ค. 2562 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว152  [ 14 ม.ค. 2562 ]
 
 
   
 


-กิจการสภา- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 42 


-VDO วิดิทัศน์- [ 5 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
 
 

-สินค้า OTOP-

วัดไทรน้อย
 
 
 
อบต.ไทรน้อย รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด ออกบริการประชาชนตามคำร้อง เรื่องมีน้ำท่วมขัง บริเวณถนนและท่อระบายน้ำอุดตัน บริเว [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล รณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง ตามแผนปฏิบัติการ60วัน \" [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบาง [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (สำนักงานปลัด) ขนาด ๑ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางคูรัด ประกาศ \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.ไทรน้อย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลำโพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ขอจำหน่าย (ขายรวม)ท [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.คลองพระอุดม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติซื้อ/จ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นท [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทม.พิมลราช สัญญาจ้างทำของ เลขที่ ฉจ.(สป) 1/2562 ลว.14 มกราคม 2562 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพ [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
ร้องเรียนการเก็บขยะมูลฝอย (11 ม.ค. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ม.ค. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 1  
เรื่องการเก็บขยะ (7 ม.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0  
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรน้อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล