Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต เนื้อที่
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอไทรน้อย ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอไทรน้อย ประมาณ 13 กิโลเมตร และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดกับอำเภอไทรน้อย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อยมีพื้นที่ประมาณ 14,010 ไร่ หรือ 22.416 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบล อำเภอ จังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ติดต่อกับ
ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ 
     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ใช้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ (ร้อยละ 65.83 นอกนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัย)
   
ลักษณะการปกครอง
     องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ซึ่งการจัดชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลของกองราชการส่วนตำบล โดยกรมการปกครองได้แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
     - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 
     - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน 1 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 5   
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
ไร่ งาน ตารางวา ชาย หญิง รวม
1 บ้านไทรน้อย 1,444 - - 1,244 1,334 2,578 2,057
2 บ้านคลองตาคล้าย 1,847 3 - 474 544 1,018 472
3 บ้านไทรน้อย 1,480 - - 1,672 1,915 3,587 2,179
4 บ้านไทรน้อย 1,510 3 - 629 707 1,336 589
5 บ้านไทรน้อย  1,006 - 37 949 1,099 2,048 951
6 บ้านคลองห้าร้อย 1,755 - - 641 795 1,436 1,285
7 บ้านคลองฝรั่ง 1,729 - - 347 318 665 802
8 บ้านคลองตาคล้าย 1,789     250 264 514 148
9 บ้านไทรน้อย 333 - - 1,171 1,425 2,596 1,360
10 บ้านไทรน้อย 106 - - 1,3 1,478 2,734 1,373
11 บ้านไทรน้อย 477 3 - 655 793 1,448 658
  รวมทั้งสิ้น 13,476 1 37 9,367 10,744 20,111 11,883องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th