Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากรในตำบล
     - จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตพื้นที่ อบต. 18,301 คน 
     - จำนวนประชากรเพศชาย 8,682 คน เพศหญิง 9,619 คน 
     - อัตราความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 756.51 คน / ตารางกิโลเมตร  
   
การศึกษา
     - โรงเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษา (ตอนต้น) 1 แห่ง
     - โรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา (ปีที่ 6) 2 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 3 แห่ง ได้แก่
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
      
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 2
     - วัด 2 แห่ง ได้แก่
          1. วัดไทรน้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีพระครูไพบูลย์อาทรกิจ เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต 2 เป็นเจ้าอาวาส
          2. วัดคลองตาคล้าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีพระครูถาวรสุตกิจ เป็นเจ้าอาวาส 
         
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     - โรงพยาบาลของรัฐขนาดกลาง 1 แห่ง (โรงพยาบาลไทรน้อย)
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
        
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ
     - ศูนย์ดับเพลิง(ร่มไทร)
     - ป้อมตำรวจชุมชน
     - ศูนย์ อปพร. อบต. ไทรน้อย
1 แห่ง
1 แห่ง(สังกัด อบต.)
1 แห่ง
1 แห่ง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th