Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
     1.2 ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด
     1.3 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
     1.5 ส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง
     1.6 ส่งเสริม สนับสนุนกองสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     1.7 ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
     1.8 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง
     1.9 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.1 บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ 
     2.3 ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
     2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน                           
   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ   
     3.2 พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร
     3.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา
     3.4 พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจร ระบบการสื่อสาร และ บุคลากร
     3.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม / ความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
     4.2 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     4.3 ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     4.4 ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ
     4.5 ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     4.6 ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ
     5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ และการลงทุน
     5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
     5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
     5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
     5.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     6.1 ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     6.2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th