Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด(พนักงานส่วนตำบล)
สำนักปลัก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
สำนักปลัด (คนงานทั่วไป)
กองคลัง (พนักงานส่วนตำบล)
กองคลัง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองคลัง (คนงานทั่วไป)
กองช่าง (พนักงานส่วนตำบล)
กองช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองช่าง (คนงานทั่วไป)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานส่วนตำบล)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนะธรรม (คนงานทั่วไป)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสวัสดิการสังคม (คนงานทั่วไป)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานส่วนตำบล)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คนงานทั่วไป)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ดาวน์โหลดเอกสาร
24 การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา
28 การจดทะเบียนพาณิชย์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
135 (1) การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
136 การขอใบรับรองการก่อสร้าง
137 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
138 การขอ ม 21
139 การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร
140 (1) การขออนุยาตดัดแปลง มาตรา 34
141 ดัดแปลง ม 21
142 เปลี่ยนใช้อาคาร ม 33
143 รื้อถอนอาคาร ม 22
144 (1) การแจ้งการก่อสร้ามาตรา 39 ทวิ
145 การแจ้งขุดดิน
146 การแจ้งเคลื่ยนย้าย ม 39 วิ
147 การดัดแปลงอาคาร ม 39 ทวิ
148 การแจ้งถมดิน
149 รื้อถอนอาคาร ม 39 ทวิ
150 (1) ผู้ป่วยเอดส์
152 (1) การรับนักเรียนระดับก่อประถม
156 เงินเบี้ยความพิการ
157 เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
215 ภาษีป้าย
216 ภาษีโรงเรือนที่ดิน
222 ต่อ จัดตั้งตลาด
223 ต่อ จำหน่ายอาหารสะสมอาคาร เกิน 200 ตารางเมตร
225 ต่อ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
232 ขอ จัดตั้งตลาด
233 ขอ จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เกิน 200 ตารางเมตร
235 การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

        
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำร้อง
แบบฟอร์มคำร้องดูดสิ่งปฏิกูล
แบบฟอร์มคำร้องขอถังขยะ
หนังสือมอบอำนาจ


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 02-923-9883  โทรสาร : 02-923-9883 ต่อ 10  อีเมล์ : 
admin@tumbonsainoi.go.th
Powered By tumbonsainoi.go.th