กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  
 

                                           ระเบียบวาระการประชุม
                                  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
                            สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
                           วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น.
                            ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
                                                **************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การเลือกสมาชิกสภาฯปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
                        ส่วนตำบลไทรน้อย (ชั่วคราว)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
                         สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
                        4.1 เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
                        (Smart Card Reader) จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ 4,200.-บาท (สี่พัน
                       สองร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษา
                        ความสงบแห่งชาติ

                     4.2 เรื่อง การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
                     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart
                    Card Reader) จำนวน 6 เครื่อง งบประมาณ 4,200.-บาท (สี่พันสองร้อยบาท
                    ถ้วน) ตามหนังสือสั่งการและถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

                    4.3 เรื่อง  การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
                   โยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
                   รายจ่ายเพื่อจ้างเขียนแบบ ออกแบบ และรับรองแบบ ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน
                  600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เขียนแบบ ออกแบบ
                  และรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สะพาน เขื่อน กำแพงดิน
                  ฯลฯ

                 4.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบ/อนุมัติถ่ายโอนกิจการน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่
                7 บ้านคลองฝรั่ง กลับไปอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
                 ตามเดิม   ( โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
                ดำเนินการทั้งหมดและจะไม่ขอรับการสนับสนุนใดๆในการดำเนินการโครงการ
                จาก อบต.ไทรน้อย อีกทั้งสิ้น)

                4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบ กรณีบริษัท แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท จำกัด ผู้
                ประกอบการจัดสรรที่ดิน “หมู่บ้านศุภกร” มีความประสงค์มอบทรัพย์สิน
                 สาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณะประโยชน์
  
                 4.6 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 11.27 น. โดย sainoi111

ผู้เข้าชม 71 ท่าน