กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เลียบคลองห้าร้อยใหญ่ บริเวณปากทางเข้าโรงสีแสงไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   10 พ.ค. 2562 10
ราคากลาง   คำสั่งที่ 700/2561 เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี การจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลง เดลต้าเมทริน 2.5 % และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย(ทรายทีมีฟอส1%) แบบซอง เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ธ.ค. 2561 304
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปูนปั้น หมู่ 4 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   5 ธ.ค. 2561 79
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรโดยวิธีเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง หมู่ที่ 7 ถึงแนวเขตที่ดินการไฟฟ้า    5 ธ.ค. 2561 76
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตซอยสุธีจันทวงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   5 ธ.ค. 2561 49
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12 นิ้ว เลียบคลองแอน หมู่ที่ 3 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   5 ธ.ค. 2561 40
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนทางเข้า อบต.ไทรน้อย หมู่ที่ 6   5 ธ.ค. 2561 50
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้ออหารเสริม (นม) โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ธ.ค. 2561 43
ราคากลาง   ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรน้อย   5 ธ.ค. 2561 32
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคลองแอน หมู่ 4,5   5 ธ.ค. 2561 42
  (1)     2      3