กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
     


 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2561 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมุลฝอย พ.ศ. 2542 [ 22 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2