กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 

คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง


คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ


คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน- การบัญชี


คู่มือการเลื่อนระดับ


คู่มืองานธุรการ


คู่มือปฏิบัติงาน การเงินทะเบียนประวัติ


คู่มือสวัสดิการพนักงาน


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 
  (1)     2      3      4