กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 

คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง


คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ


คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน- การบัญชี


คู่มือการเลื่อนระดับ


คู่มืองานธุรการ


คู่มือปฏิบัติงาน การเงินทะเบียนประวัติ


คู่มือสวัสดิการพนักงาน


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 
  (1)     2      3      4