กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About US
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 


เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เป็นตำบลที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านจัดสรร ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง แต่ประชากรในตำบลก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆ และประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน แต่ความแตกต่างทางด้านศาสนามิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ประชากรในตำบลจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคี และเป็นสุข


การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 9 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2
วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

วัดไทรน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดคลองตาคล้าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 โรงเรียนอนุบาล – มัธยมศึกษา (ตอนต้น)
    จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนอนุบาล – ประถมศึกษา (ตอนปลาย)
    จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย จำนวน 3 แห่ง
  ได้แก่      
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคลองตาคล้ายโรงพยาบาลของรัฐขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)
    จำนวน 11 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 


       
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีเข้าพรรษา
ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีดอกบาตรดอกไม้
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรน้อยใช้ภาษากลาง และภาษามอญเป็นบางที่พื้นที่